Deklaracja dostępności

Informacja dla osób głuchych i słabosłyszących

Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 1 we Wrześni, realizując zapisy ustawy z dnia 19.07.2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, umożliwia osobom głuchym lub słabosłyszącym korzystanie z pomocy tłumacza języka migowego online. Skorzystanie z usługi jest bezpłatne i nie wymaga wcześniejszego umawiania się na wizytę.

Z usługi tłumacza j. migowego online można skorzystać w dwojaki sposób:

  • Poprzez zgłoszenie się ze swoją sprawą do siedziby szkoły, gdzie w sekretariacie znajduje się stanowisko z dostępem do usługi. Pracownik (za pośrednictwem komputera z kamerą) połączy się z tłumaczem j. migowego. Tłumacz będzie pośredniczył w rozmowie między klientem, a pracownikiem. Rozmowa odbywa się w czasie rzeczywistym.
  • Z usługi można także skorzystać nie wychodząc z domu. Wystarczy, posiadanie sprzętu komputerowego (komputer PC, laptop, tablet) wyposażonego w kamerę oraz podłączenie do Internetu.

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 1 we Wrześni zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://www.ssp-1.wrzesnia.pl

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
  • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
  • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,


Wyłączenia:

filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09.23. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt: ssp-1@wrzesnia.pl.Osobą kontaktową jest Magdalena Wiktorowska: sekretariat.ssp1.wrzesnia@interia.pl .Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 61 436 01 64. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek: Samorządowej Szkoły Podstawowej im. 68. Wrzesińskiego Pułku Piechoty we Wrześni, ul. Szkolna 1.
Do budynku prowadzą pięć wejść, jedno od ulicy Szkolnej – parking, drugie i trzecie od strony boiska szkolnego, czwarte winda dla osób niepełnosprawnych ruchowo, piąte do pawilonu klas I – III i oddziałów przedszkolnych „zerówki”. Do wejścia do szkoły od strony ulicy Szkolnej prowadzą schody. Od strony boiska (A) wejście jest możliwe wprost z poziomu terenu, po wejściu do budynku można skorzystać ze schodów. Wejście od strony boiska (B) wyposażono w schody.

Z prawej strony budynku głównego od strony stadionu wejście jest dostępne przy pomocy windy.

Nad wejściami nie ma głośników systemów naprowadzających dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Wejścia nie są zabezpieczone bramkami.

Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze oraz na 1 i 2 piętrze.

Toalety dla osób niepełnosprawnych znajdują się na 1 i 2 piętrze.

Przed budynkiem wyznaczono 2 miejsca dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.