Orlik

Jest to kompleks boisk sportowych z szatniami i zapleczem socjalnym. Odbywają się tam treningi piłki nożnej oraz zajęcia z koszykówki, siatkówki i lacrosse. Każdy mieszkaniec Wrześni może realizować swoje sportowe pasje lub kibicować zawodnikom.

Dostępność ORLIKA

Godziny otwarcia Orlika są zmienne, w zależności od pory roku i zaleceń JST.

Opieka

Opiekunami są animatorzy, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia – Anna Dziekan i Bogusław Koniuk.

Regulamin porządkowy
korzystania z kompleksu boisk sportowych Moje boisko – Orlik 2012

 1. Boiska są czynne w następujących terminach:
  1. planowe zajęcia szkolne dla uczniów danej szkoły:
   poniedziałek – piątek godz. 8.00 – 16.00
  2. boiska dostępne dla wszystkich chętnych:
   poniedziałek – piątek godz. 16.00 – 20.00
   sobota godz. 10.00 – 15.00 (wg ustaleń)
   niedziela – nieczynne
  3. w okresie wakacyjnym Orlik będzie czynny wg odrębnego harmonogramu.
  4. SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM OTWARCIA BOISKA ZNAJDUJE SIĘ W OBIEKCIE i uzależniony jest od ilości dni pracujących w danym miesiącu.
 2. W celu zaoszczędzenia energii elektrycznej wprowadza się w miesiącach: marzec, październik i listopad minimalne limity liczebności użytkowników ,korzystających z obiektu od godziny 16.00 do 20.00:
  1. dla boiska piłkarskiego – 10 osób,
  2. dla boiska wielofunkcyjnego – 10 osób. 
 3. Zajęcia sportowe odbywające się w terminach, określonych w p.1b koordynuje pełniący dyżur trener animator. 
 4. Osoby korzystające z boisk obowiązane są do wpisywania się do rejestru użytkowników. 
 5. Dopuszcza się możliwość rezerwacji korzystania z boiska u trenera animatora.
 6. Warunkiem korzystania z obiektu jest posiadanie odpowiedniego stroju i obuwia sportowego, z zastrzeżeniem p.8a (na boisku piłkarskim dopuszcza się obuwie z krótkimi korkami z tworzywa sztucznego). 
 7. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z boisk zgodnie z ich przeznaczeniem zabrania się: 
  1. używania butów piłkarskich z długimi metalowymi korkami oraz kolców;
  2. wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodny z przeznaczeniem boiska, np. roweru, motoroweru, deskorolki, rolek itp. ;
  3. niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska;
  4. wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe;
  5. palenia tytoniu i spożywania alkoholu;
  6. zaśmiecania; 
  7. przeszkadzania w zajęciach lub grze;
  8. zakłócania porządku i używania wulgaryzmów; 
  9. przebywania po zmroku na terenie obiektu osób poniżej 15. roku życia; w miesiącach jesiennych dopuszcza się korzystanie z boisk pod opieką osób dorosłych;
  10. wprowadzania zwierząt;
  11. korzystania z boisk bez zgody trenera animatora. 
 8. Poza planowymi zajęciami wymienionymi w p. 1a:
  1. szkoła nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe w trakcie korzystania z obiektu;
  2. użytkownicy korzystają z boisk na własną odpowiedzialność i odpowiadają za wyrządzone szkody. 
 9. Osoby korzystające z obiektu mogą użytkować pomieszczenia socjalne.
 10. Za zniszczenia powstałe w czasie użytkowania boisk odpowiedzialność materialną ponoszą osoby z nich korzystające.
 11. Korzystanie z boisk jest bezpłatne. 
 12. Korzystający z obiektu są zobowiązani do przestrzegania wyżej wymienionego regulaminu oraz uwag trenera animatora. 
 13. W sytuacji niekorzystnych warunków atmosferycznych o korzystaniu z boisk decyduje trener animator.
 14. Rozstrzygnięcia dotyczące zgodnego z postanowieniami p. 8 korzystania z boisk, podejmuje trener animator, który w zależności od sytuacji może: 
  1. nakazać zmianę obuwia sportowego, 
  2. zwrócić uwagę na niewłaściwe, niezgodne z regulaminem zachowanie, 
  3. nakazać opuszczenie terenu boisk i szkoły.