Świetlica i stołówka

Świetlica

Świetlica szkolna jest miejscem, w którym dzieci mogą miło, pożytecznie i bezpiecznie spędzić czas przed i  po zakończeniu zajęć lekcyjnych, w oczekiwaniu   na rodziców. Głównym celem jej dziłalności jest zapewnienie uczniom opieki  w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych. Dzieciom przebywającym w świetlicy oferuje się uczestnictwo w różnorodnych formach zajęć.

 Należą do nich m.in. zajęcia:

  • rozwijające umiejętności manualne (zabawy konstrukcyjne, układanki, malowanie farbami, rysowanie, kolorowanie, wycinanie, wydzieranie, sklejanie);
  • ćwiczące umiejętność samodzielnego czytania i słuchania tekstu, czytanego przez nauczyciela i dzieci, oraz rozbudzające zainteresowania czytelnicze (prasa, bajki, baśnie, opowiadania, wiersze);
  • wzbogacające posiadane wiadomości, zaspokajające ciekawość świata (czytanie książek, oglądanie filmów edukacyjnych, rozmowy z dziećmi, zabawy tematyczne, odrabianie prac domowych);
  • kształcące umiejętności zapamiętywania fragmentów tekstu wiersza, piosenki;
  • rozwijające umiejętności wypowiadania się na zadany i dowolny temat, formułowania pytań i odpowiedzi (rozmowy i pogadanki, zabawy typu „dokończ zdanie”, „opowiedz, co było dalej” itp.);
  • doskonalące umiejętności wykorzystywania zdobytej wiedzy (konkursy, quizy, rozwiązywanie zagadek, gry dydaktyczne, układanki, zabawy tematyczne);
  • wyzwalające ekspresję twórczą (prace plastyczne);
  • relaksujące, wyciszające (relaks przy muzyce, zabawy terapeutyczne, wypoczynek na dywanie, spotkania – „we wspólnym kręgu”);
  • kształtujące ekspresję ruchową ( zabawy ruchowe przy muzyce).

Nasi uczniowie mają również czas na swobodne zabawy, zgodnie ze swoimi zainteresowaniami, korzystają z licznych gier, znajdujących się na wyposażeniu świetlicy. Biorą udział w konkursach, imprezach okolicznościowch oraz innych interesujących zajęciach pozalekcyjnych.

Wśród wielu różnorodnych form zajęć świetlicowych, najbardziej lubianymi przez dzieci są te o charakterze plastyczno – technicznym oraz ruchowe. Z tego względu poświęca się im w świetlicy wiele czasu. Prace uczniów eksponowane są  na gazetkach ściennych, dekorujących świetlicę. Pozwala to na zaprezentowanie umiejętności naszych wychowanków.

W ramach działalności dydaktycznej świetlica umożliwia dzieciom odrabianie lekcji oraz oferuje pomoc uczniom słabszym.

 

Zapisy do świetlicy na rok szkolny 2023/2024

Stołówka

Stołówka jest miejscem spożywania posiłków dla uczniów, nauczycieli
i pracowników szkoły.

Podstawą do korzystania ze stołówki jest uprzednie zapisanie się i dostarczenie podpisanego przez rodziców i ucznia regulaminu stołówki, a w razie rezygnacji – pisemne zgłoszenie (co najmniej dzień wcześniej) u kierownika świetlicy.

Płatność za obiady będzie rozliczona po zakończonym miesiącu. Do 5- tego następnego  miesiąca każda osoba otrzyma w e-dzienniku informację o wysokości wpłaty  za zjedzone w poprzednim miesiącu obiady.

Zgłoszenie rezygnacji  z obiadu w danym dniu można dokonać pod nr  tel.061 4360 164  lub w świetlicy, najpóźniej do godz. 8:30 tego samego dnia. Późniejsza informacja uniemożliwia odliczenie posiłku w dniu zgłoszenia.

Aktualności dotyczące stołówki  są co miesiąc umieszczane na tablicy informacyjnej, która znajduje się przy stołówce szkolnej.


Zapisy na obiady w roku szkolnym 2023/2024