Rada Rodziców

W szkole działa Rada Rodziców, stanowiąca reprezentację rodziców uczniów. Głównym jej celem jest wsparcie wychowawczej i opiekuńczej funkcji Szkoły.

Rada Rodziców

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Poznaj zadania Rady Rodziców

Do kompetencji Rady Rodziców należy:
1. Występowanie do Rady Pedagogicznej i Dyrektora Szkoły z wnioskami i opiniami, dotyczącymi wszystkich spraw Szkoły.
2. Wspieranie działalności statutowej Szkoły.
3. Wybór przedstawiciela Rady Rodziców do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora szkoły.
4. Możliwość przekazywania Burmistrzowi Miasta i Gminy Września oraz Wielkopolskiemu Kuratorowi Oświaty opinii na temat pracy Szkoły.

Tak, w porozumieniu z Radą Pedagogiczną, Rada Rodziców uchwala program wychowawczo-profilaktyczny Szkoły, dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska. Obejmuje on wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym i profilaktycznym, skierowane do uczniów i realizowane przez nauczycieli.

W TYM ROKU ZBIERAMY NA:

Pomóż pomalować świetlicę

Dla klas 0-8
Wpłacono
Gotowe 52%

Pomóż zakupić zestawy do nauki programowania micro:bit

Dla klas 1-8.
Wsparcie projektów STEM, programowanie.
2400 ZŁ
Wpłacono
Gotowe 10%

Wesprzyj zakup Interaktywnej pracowni chemicznej

Dla klas 7-8
oraz projekty dla klas 6-8
1800 zł
Wpłacono
Gotowe 10%