Rada Rodziców

W szkole działa Rada Rodziców, stanowiąca reprezentację rodziców uczniów. Głównym jej celem jest wsparcie wychowawczej i opiekuńczej funkcji Szkoły.

Poznaj zadania Rady Rodziców

Do kompetencji Rady Rodziców należy:
1. Występowanie do Rady Pedagogicznej i Dyrektora Szkoły z wnioskami i opiniami, dotyczącymi wszystkich spraw Szkoły.
2. Wspieranie działalności statutowej Szkoły.
3. Wybór przedstawiciela Rady Rodziców do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora szkoły.
4. Możliwość przekazywania Burmistrzowi Miasta i Gminy Września oraz Wielkopolskiemu Kuratorowi Oświaty opinii na temat pracy Szkoły.

Tak, w porozumieniu z Radą Pedagogiczną, Rada Rodziców uchwala program wychowawczo-profilaktyczny Szkoły, dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska. Obejmuje on wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym i profilaktycznym, skierowane do uczniów i realizowane przez nauczycieli.

W TYM ROKU ZBIERAMY NA:

Pomóż pomalować świetlicę

Dla klas 0-8
Wpłacono
Gotowe 52%

Pomóż zakupić zestawy do nauki programowania micro:bit

Dla klas 1-8.
Wsparcie projektów STEM, programowanie.
2400 ZŁ
Wpłacono
Gotowe 10%

Wesprzyj zakup Interaktywnej pracowni chemicznej

Dla klas 7-8
oraz projekty dla klas 6-8
1800 zł
Wpłacono
Gotowe 10%