RODO

admin
13 października, 2021

Z Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 2016, nr 119, s. 1) zwanego dalej ogólnym rozporządzeniem o ochronie danychinformuję, że Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 1 z siedzibą przy ul. Szkolnej 1, 62-300 Września.

Na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD), który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. Kontakt z Inspektorem pisemnie na adres skrzynki elektronicznej: iod@wrzesnia.pl

Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe dziecka wraz z wizerunkiem przetwarzane będą w celu realizacji zadań ustawowych szkoły oraz opracowania dokumentów pracy szkoły na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

W przypadku udostępniania danych osobowych odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

Dane osobowe będą przechowywane w czasie określonym przepisami prawa.

Posiada Pani/Pan prawo:

 1. dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania;
 2. usunięcia danych osobowych;
 3. ograniczenia przetwarzania;
 4. prawo wniesienia sprzeciwu;
 5. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 6. wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym a w niektórych przypadkach dobrowolnym.

Klauzula informacyjna – monitoring w szkole

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach monitoringu, obowiązującego na terenie szkoły:

 1. Administratorem systemu monitoringu oraz administratorem danych osobowych pozyskanych w systemie monitoringu jest Szkoła Podstawowa nr 1 im. 68 Wrzesińskiego Pułku Piechoty we Wrześni, reprezentowana przez Dyrektora, z siedzibą we Wrześni przy ul. Szkolnej nr 1, tel. 61 436 01 64,  e-mail: ssp-1@wrzesnia.pl
  1. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Szkole Podstawowej nr 1 im. 68 Wrzesińskiego Pułku Piechoty jest możliwy pod numerem telefonu: 061 164 041 72 lub adresem e-mail: iod@wrzesnia.pl
  2. Zbieranie danych osobowych w systemie monitoringu odbywa się w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników oraz ochrony mienia.
  3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych z monitoringu jest art. 6 ust. 1 pkt c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych „RODO”),  oraz art. 108 a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (tj. Dz. U. 2018, poz. 996).
  4. Dane osobowe pozyskane z monitoringu będą przetwarzane i przechowywane w okresie do 30 dni.
   1. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do dostępu do danych osobowych,prawo ich sprostowania lub usunięcia. Ponadto przysługuje prawo ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
   2. Dane nie są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit e) lub lit f) RODO, zatem prawo do wniesienia sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO nie przysługuje. Podobnie, ze względu na fakt, iż jedyną podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 pkt c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych „RODO”, nie przysługuje prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych „RODO”.
   3. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (poza Unię Europejską) lub organizacji międzynarodowej.
   4. Nie istnieją odbiorcy, którym ujawnione mogą być dane osobowe, tzn. dane osobowe nie będą udostępniane żadnym podmiotom trzecim. Dane z monitoringu mogą być udostępnione jedynie w sytuacji, gdy zwróci się o to uprawniony na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa organ w ramach prowadzonego przez siebie postępowania (np. policja, prokuratura, sąd).
   5. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych narusza obowiązujące przepisy prawa, przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
   6. Przetwarzanie danych osobowych w systemie monitoringu jest niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników oraz ochrony mienia. Oznacza to, że rejestracja wizerunku w systemie monitoringu jest konieczna w przypadku wejścia na teren budynku Szkoły Podstawowej nr 1 im.68 Wrzesińskiego Pułku Piechoty we Wrześni.
   7. Dane osobowe  nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, a o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. Oznacza to, że żadne decyzje nie zapadają   automatycznie oraz, że nie buduje się żadnych  profili.  

Kontakt

Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 1 we Wrześni im. 68. Wrzesińskiego Pułku Piechoty

Phone

+48 (61) 61 436 01 64

 

Email

ssp-1@wrzesnia.pl